Kiểm Tra Năm Sản Xuất Đàn Upright Piano Kawai

Cách kiểm tra năm sản xuất của đàn Upright Piano Kawai theo số serial in trên soudboad của đàn

MODEL  PEDAL SERIAL. NO. YEAR
K8, K20, K35, K48 3 32000 – 170000 1958-1966
KS1, KS2, KS3 3 170000 – 329000 1966-1969
KU1, KU1D KU2, KU2D KU3, KU3D KU5, KU5D 3 329000 – 478000 1969-1971
KU1B, 2B, 3B, 5B 3 478000 – 577000 1971-1973
BL31, BL51 BL61, BL71 3 577000 – 1100000 1973-1980
BL12 3 688000 – 1100000 1974-1980
US50, US60 US70 3 1100000 – 1600000 1980-1985
KS2F  KS3F  KS5F 3 1100000 – 1600000 1980-1985
CL2 3 1300000 – 1500000
1982-1985
CL3 3 1400000 – 1750000 1984-1987
BS10 3 1790000 – 1987-
BS20, BS30 BS40 3 1715000 – 1987-
KL65B  KL72W US63H 3 1800000 – 1988-
BS20S 3 1800000 – 1988-
ED48E  ED52S 3 1690000 – 1986
BS2A  BS3A 3 1926000 – 1990-
BS1A 3 1970000 – 1990-
CL5 3 1976000 –  1990-
KL95R  KL64K 3 1970000 – 1990-
KL51WI  KL51KF KL53K  KL78W 3 1895000 –  1989-
KL75W  KL74K KL68W 3 1926000 –  1990-
US6X 3 1895000 – 1989-
UX8X  US9X 3 1970000 – 1990-
H5020 H503W 3 2010000 – 1991
H102W  H201R  H202M  H301W 3 2010000 – 1991

Trên đây là thông tin các mã sản phẩm, số serial, năm sản xuất của đàn Piano Kawai, giúp các bạn dễ dàng chọn lựa các sản phẩm tốt nhất cho mình. Chúc các bạn thành công.