Kiểm Tra Năm Sản Xuất Đàn Upright Piano Kawai

Cách kiểm tra năm sản xuất của đàn Upright Piano Kawai theo số serial in trên soudboad của đàn

MODEL  PEDAL SERIAL. NO. YEAR
K8, K20, K35, K483 32000 – 170000 1958-1966
KS1, KS2, KS33 170000 – 329000 1966-1969
KU1, KU1D KU2, KU2D KU3, KU3D KU5, KU5D3 329000 – 478000 1969-1971
KU1B, 2B, 3B, 5B3 478000 – 577000 1971-1973
BL31, BL51 BL61, BL713 577000 – 1100000 1973-1980
BL123 688000 – 1100000 1974-1980
US50, US60 US703 1100000 – 1600000 1980-1985
KS2F  KS3F  KS5F3 1100000 – 1600000 1980-1985
CL23 1300000 – 1500000
1982-1985
CL33 1400000 – 1750000 1984-1987
BS103 1790000 – 1987-
BS20, BS30 BS403 1715000 – 1987-
KL65B  KL72W US63H3 1800000 – 1988-
BS20S3 1800000 – 1988-
ED48E  ED52S3 1690000 – 1986
BS2A  BS3A3 1926000 – 1990-
BS1A3 1970000 – 1990-
CL53 1976000 –  1990-
KL95R  KL64K3 1970000 – 1990-
KL51WI  KL51KF KL53K  KL78W3 1895000 –  1989-
KL75W  KL74K KL68W3 1926000 –  1990-
US6X3 1895000 – 1989-
UX8X  US9X3 1970000 – 1990-
H5020 H503W3 2010000 – 1991
H102W  H201R  H202M  H301W3 2010000 – 1991

Trên đây là thông tin các mã sản phẩm, số serial, năm sản xuất của đàn Piano Kawai, giúp các bạn dễ dàng chọn lựa các sản phẩm tốt nhất cho mình. Chúc các bạn thành công.